Služby

Naše portfólio služieb tvorí ucelený rámec poskytujúci veľmi slušné zázemie spoločnostiam, ktoré nepreferujú drahé enterprise riešenia. Služby sa dodávajú nastavené pre potreby konkrétneho klienta.

Služby sme zaradili do cenovo výhodných programov, v ktorých sú jednotlivé služby škálované podľa robustnosti cieľového riešenia :

Program Basic
Program Standard
Program Profi
Program Premium

Rozsah služieb v danom programe je možné rozšíriť, poprípade skombinovať s ostatnými službami. Súčasťou každého programu je analýza, ktorej výstupom sú podrobný popis a nastavenia jednotlivých dodávaných služieb (dokumentácia).

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti sieťovej infraštruktúry:
Doména
DNS a DHCP
Firewall
Mail
NAS
Súborový / tlačový server
Virtuálny desktop
VoIP
VPN
WEB
Wifi
Záloha dát

Doména
Táto služba je jednou z nosných služieb akéhokoľvek každého ponúkaného programu. Doménu využíva celý rad ďalších služieb – mail, NAS, VPN, VoIP. Jedná sa o vytvorenie adresára užívateľov, skupín užívateľov a počítačov s rôznymi parametrami a pravidlami, ktorým je možné priradiť práva v iných službách. Tieto parametre a pravidlá sa spravujú centrálne na jednom mieste, čím sa výrazne znižuje administratívna náročnosť a zvyšuje komfort pre užívateľa. Zopár príkladov zo života: – zmenou hesla v doméne sa automaticky zmení heslo aj do mailovej schránky, popr. vzdialeného prístupu (VPN), – zablokovaním užívateľa v doméne, resp. v skupine užívateľov sa automaticky zablokuje jeho prístup k skupine dokumentov, ktoré si vyžadujú toto oprávnenie. Vzhľadom na dôležitosť tejto služby býva spravidla zdvojená pomocou viacerých doménových serverov.

DNS a DHCP
DNS je služba poskytujúca informácie o identifikácii počítačov v internej sieti ako aj vybrané informácie o podnikovej sieti voči prostrediu internetu. DHCP priradzuje každému počítaču v siete jednoznačnú číselnú značku – IP adresu, ktorá sa potom v službe DNS páruje s konkrétnym názvom počítača. Výnimkou sú servery poskytujúce služby, kde sa odporúča IP adresu nastaviť manuálne tzv. „na pevno“. IP adresa môže byť previazaná s jedinečnou adresou sieťovej karty počítača, čim je možné docieliť, že cudzie počítače v internej sieti, resp. v jej časti, nenadviažu žiadne spojenie. Interná DNS služba je poskytovaná samotnou doménou, čo znamená že počítače viazané v doméne o sebe navzájom vedia. Externá DNS služba, ktorá poskytuje vybrané informácie o internej sieti, ako napr. identifikácia mail servera, web servera, vpn servera, môže byť prevádzkovaná poskytovateľom internetového spojenia, alebo interne. Výhodou internej správy tejto služby je flexibilita, kedy je možne akokoľvek meniť záznamy prakticky okamžite, zatiaľ čo v prípade hlásenia zmien poskytovateľovi internetu sa tieto zmeny prejavia niekedy až o 24 hodín a často je možné meniť len vybrané parametre.

Firewall
Pomerne známa služba, ktorá v dnešnej dobe nesmie chýbať na žiadnom počítači, ktorý komunikuje v prostredí internetu. V tomto prípade ide o centrálnu ochranu internej siete. Jedná sa o kontrolu paketov, ktoré prichádzajú zvonka do Vašej siete a odchádzajú von do prostredia internetu. Toto v praxi znamená, že táto kontrola prebieha v reálnom čase a teda je požadované, aby mala minimálny vplyv na rýchlosť internetového spojenia. Z tohto dôvodu ju zabezpečuje priamo hardvér – aktívny sieťový prvok router. Firewall podľa nastavenia zabezpečí, aby boli smerom von vystavené len služby, ktoré sú žiaduce, poprípade smerované len na vybrané lokality. Smerom dnu zasa púšťa len pakety smerujúce na vystavené služby a pakety, ktoré sú odpoveďou na komunikáciu vyvolanú zvnútra. Ostatné pakety sa zahadzujú. Zároveň je možné zapnúť rôzne automatické filtre, ktoré zablokujú nežiaducu komunikáciu – DoS ataky.

Mail
Služba bez ktorej sa nezaobíde žiaden podnik, ani jednotlivec. Často je táto služba umiestnená podobne ako DNS u poskytovateľa internetového spojenia. To prináša so sebou výrazne obmedzenia, ako je veľkosť mailovej schránky, nemožnosť zálohovať maily centrálne, nemožnosť využitia SSO (Single Sign On – prihlásenie sa jedným heslom do viacerých systémov), či detailnejšie nastavenie presmerovaní a obmedzení. Službu poskytujeme cez protokoly MAPI, SMTP, IMAP a POP3. Služba je štandardne kombinovaná a previazaná s doménou. Štandardom sú aj nastavené bezpečnostné protokoly SSL a TLS najmä kvôli prístupu zvonka. Samozrejmosťou sú mailové skupiny, aliasy, či presmerovania, ale aj obmedzenia ak sú požadované (napr. obmedzenie doručiť mail na určenú adresu len z vybraných adries).

NAS
Pre väčšiu ochranu dát je rozumné zabezpečiť ich uložením na diskové pole, ktoré disponuje celou radou ochranných prvkov. Veľké enterprise riešenia sú spravidla prevádzkované v kombinácii s veľkými diskovými poľami typu SAN (Storage Area Network – dátová sieť), ktoré sú síce veľmi spoľahlivé ale aj veľmi nákladné a náročné na priestor a elektrinu. V našich riešeniach si vystačíme s malými poľami typu NAS (Network Attached Storage – pripojený dátový priestor), ktoré zaberú v skrini jednu až tri pozície, vid menu Produkty. Samotné NAS nie je podmienkou, podstatne však zvyšuje bezpečnosť dát a umožňuje väčšiu flexibilitu pri práci s nimi.

Súborový / tlačový server
Jedná sa o rozdelenie vybraného diskového priestoru na logické časti, ktoré sa potom vo forme sieťových diskov mapujú jednotlivým užívateľom. Štandardne v rámci služby Doména sa užívateľom mapuje domovský adresár ako disk H:. Táto služba je jej rozšírením.
Rovnako ako diskové priestory, je možné mapovať užívateľom aj sieťové tlačiarne. Výhodou tlače cez tlačový server sú jednotné nastavenia tlače pre všetkých užívateľov ako aj spoločná fronta tlačových úloh.

Virtuálny desktop
Táto služba umožňuje efektívne fungovanie spoločnosti aj bez zakúpenia drahých koncových zariadení. Ako koncové zariadenia sú v tomto prípade použitý tzv. tenký klienti, ktorých cena bez monitora, klávesnice a myši sa zmestí do 60€, vid menu Produkty. Tenký klient v tomto prípade len zabezpečí sieťový prenos obrazu zo servera na monitor užívateľa a prenos vstupov z klávesnice a myši, či poprípade obojstranný dátový prenos z/na externé médium (USB). Počas práce sa využíva výpočtový výkon, pamäť a disk servera. Keďže sa jedná o zdieľanie centrálnych zdrojov, tieto môžu byť využité efektívnejšie. Napr. v prípade 5 desktopov, ak sú 3 z nich momentálne nevyužité nie je možné využitie ich zdrojov zvyšnými 2 desktopmi, ktoré by ďalšie zdroje v tej chvíli možno potrebovali. Naproti tomu toto je automaticky docielené využitím tejto služby. Navyše je možné využívať ostatné výhody, ktoré server ponúka, ako je rýchly procesor, veľké množstvo pamäte, rýchle, veľké a spoľahlivé diskové priestory.

VoIP
Táto služba si vyžaduje podporu aj zo strany poskytovateľa internetového spojenia, keďže sa jedná o prenos hlasu cez dátovú sieť. Na to aby takýto hovor mohla prijať druhá strana, je nutné aby sa odoslané dáta transformovali a smerovali ďalej ako bežný hovor. Túto transformáciu sprostredkuje zvyčajne práve poskytovateľ internetového spojenia vo forme služby, ktorá sa označuje ako SIP Trunk. Existencia tejto služby je nutnou podmienkou. Nami dodaná služba funguje ako virtuálna ústredňa, do ktorej sú zapojene koncové zariadenia. Je možné ju prepojiť s doménou a dôležité parametre definovať v nej. Veľmi zaujímavá je možnosť registrovať tzv. softvérový telefón, ktorý je vlastne softvérová aplikácia v mobilnom telefóne. Po pripojení telefónu cez VPN do internej siete je možné uskutočniť hovor cez túto VoIP službu bez ďalších nákladov.

VPN
Službu vzdialeného prístupu (Virtual Private Network) ocenia najmä spoločnosti, kde zamestnanci často pracujú z domu. Táto služba je previazaná s doménou, takže užívateľ sa overuje tým istým kontom a heslom. Po nadviazaní spojenia je užívateľ virtuálne umiestnený do internej siete, kde ma k dispozícii rovnaké možnosti ako by bol priamo na pracovisku.

WEB
Jedná sa o sprostredkovanie webové obsahu, nie o vytvorenie samotnej webovej stránky. Výsledkom je bežiaci webový server s podporou PHP a databázou MySQL, vystavený do internetu na štandardných portoch HTTP/HTTPs. V programoch Profi a Premium dodávame aj voľne šíriteľný nástroj na tvorbu web stránok, v ktorom bola vytvorená aj táto stránka.

Wifi
Túto službu sprostredkúva bezdrôtový sieťový router, vid menu Produkty. Naša pridaná hodnota spočíva v nastavení a začlenení wifi siete do firemnej infraštruktúry podľa Vašich požiadaviek.

Záloha dát
Záloha dát by mala byť neodmysliteľnou súčasťou každého systému. Táto služba umožňuje vykonávať tieto druhy záloh :
– Systémové zálohy – kópie obrazov celých OS, spravidla vykonávane na dennej, resp. týždennej báze, pričom nové zálohy prepisujú staré.
– Užívateľské zálohy – kópie užívateľských dát, spravidla vykonávané inkrementálne aj niekoľkokrát denne.
Konkrétna zálohovacia politika je predmetom vzájomnej dohody.

Ku všetkým službám je možné doobjednať užívateľskú podporu, ktorá je predmetom individuálnej ponuky.